Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

FiTKOPLCVE gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam aan de Akkerdistel 23.hierna te noemen: FiTKOP

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: FiTKOP: FiTKOPLCVE

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen FiTKOP en een opdrachtgever waarop FiTKOP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FiTKOP, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele toepasselijkheid van andere dan deze voorwaarden worden door FiTKOP uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Offertes

3.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door FiTKOP gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. FiTKOP is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

3.3 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 FiTKOP zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 I ndien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FiTKOP het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FiTKOP aangeeft datdeze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FiTKOP worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FiTKOP zijn verstrekt, heeft FiTKOP het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 FiTKOP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FiTKOP is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan FiTKOP de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur, benodigd voor voltooiing van het overeengekomen werk, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever FiTKOP derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt,dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. FiTKOP zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal FiTKOP de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal FiTKOP daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.5 In afwijking van lid 3 zal FiTKOP geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt FiTKOP zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2 Alle door FiTKOP verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van FiTKOP worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

8.3 FiTKOP behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

9.1 De opdrachtgeverkan de uitvoering van het werk te allentijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.

9.2 Partijen zullen over en weer meewerken aan eengezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand vanhet werk op het moment van oplevering in onvoltooidestaat.

9.3 Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is FiTKOP verplicht, tegen vergoeding, maatregelente treffen ter voorkoming en beperking van de schade.

9.4 Opdrachtgeverzal FiTKOP de hem toekomendeaanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten vande in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met anderedoor de beëindiging ontstane kosten en verminderd methet niet geleverde en de niet gemaakte kosten.

9.5 Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt opdrachtgeveraan de installateur de door de installateur aanhet werk bestede loon-en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindigingontstane kosten, alsook de gederfde winst die deinstallateur over het gehele werk zou hebben genoten.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

10.1 De vorderingen van FiTKOP op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:na het sluiten van de overeenkomst aan FiTKOP ter kennis gekomen omstandigheden geven FiTKOP goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;indien FiTKOP de opdrachtgever bij het sluitenvan de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

10.2 In de genoemde gevallen is FiTKOP bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van FiTKOP schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan FiTKOP.

11.2 Indien een klacht gegrond is, zal FiTKOP de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal FiTKOP slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 12. Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door FiTKOP aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

12.2 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. Niettemin zendt FiTKOP na verstrijken van de betalingstermijn één betalingsherinnering, waarin hij de opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

12.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling vande opdrachtgever zullen de vorderingen van FiTKOP en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens FiTKOP onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.5 FiTKOP is gerechtigd om bij een opdracht van werk boven het bedrag van € 500,00 en voor ten hoogste 25% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt.

Artikel 13. Incassokosten

13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening vande opdrachtgever.

13.2 Indien FiTKOP aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 FiTKOP is bij werkzaamheden die dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant alleen aansprakelijk voor schade voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

14.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, zal deaansprakelijkheid van gebruiker nimmereen bedrag van € 500.000,00 per gebeurtenisoverschrijden.

14.3 In afwijking van voorgaande is FiTKOP niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naar behoren functioneren signaleringssysteem, als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FiTKOP of zijn leidinggevende ondergeschikten.

14.4 FiTKOP is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop FiTKOP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FiTKOP niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van FiTKOP worden daaronder begrepen.

15.2 FiTKOP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat FiTKOP haar verbintenis had moeten nakomen.

15.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van FiTKOP opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door FiTKOP niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

15.4 Indien FiTKOP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract.

Artikel 16. Geschillenbeslechting

16.1 Geschillen tussen opdrachtgever en FiTKOP over de totstandkoming en uitvoeringvan de overeenkomst kunnen zowel door de opdrachtgever of FiTKOP aan de GeschillencommissieInstallerende Bedrijvenwordenvoorgelegd. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van bindend advies.

16.2 Daarnaast is de rechter in de woonplaatsvan FiTKOP bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft FiTKOP het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wetbevoegde rechter.

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1 Naast deze algemene voorwaarden zijntevensvan toepassing: Voor particulieren: de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC)Voor zakelijke werken:de Algemene LeveringsvoorwaardenInstallerende Bedrijven (ALIB)2007

17.2 Op elke overeenkomst tussen FiTKOP en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

17.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam.

17.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.


How we met
24/7

Snel een Loodgieter nodig?

Bel 0104661224

Rsvp